Regulamin wycieczek

Regulamin iwycieczek

Przedmiotem niniejszej umowy są usługi elektroniczne SPÓŁKI, przedstawione na stronie internetowej KLIENTOWI. Sprzedaż prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem nr 4077 ustawy „O ochronie praw konsumenta”, która reguluje sprzedaż i świadczenie usług znajdujących się w zasobach internetowych, a także „Regulamin umowy o kontrakty na odległość. Porozumienie stron jest osiągane na podstawie określonych zasad.

POSTANOWIENIA PODSTAWOWE:

KLIENT zgadza się, że otrzymał wszystkie niezbędne informacje, a mianowicie opis trasy, klasę usługi, pełną cenę, formę płatności i inne. Potwierdza to elektronicznie.

FIRMA gwarantuje, że KLIENTowi zostanie przedstawiona standardowa umowa i wybrana usługa.

SPÓŁKA zobowiązuje się zrekompensować szkody i straty, jeżeli usługa nie jest zgodna z umową. Przetwarzanie wiz nie jest wliczone w koszt podróży lub wycieczki.

Wszelkie reklamacje KLIENTA są akceptowane przez SPÓŁKĘ wyłącznie na piśmie. Z kolei SPÓŁKA gwarantuje dostarczenie opcji rozwiązania w ramach świadczonej usługi.

KLIENT ma prawo poprosić o przesunięcie terminu wycieczki, jeśli powiadomi SPÓŁKĘ nie później niż 3 dni później. Zmiana w tym przypadku jest bezpłatna

KLIENT nie płaci dodatkowo podatku VAT. WSZYSTKIE ceny w cenniku i na stronie internetowej zawierają podatek VAT.

SIŁA WYŻSZA

FIRMA zastrzega sobie prawo do odnotowania podróży w przypadku siły wyższej, takiej jak trzęsienie ziemi, działania terrorystyczne lub wojna, trudne warunki pogodowe, nieoczekiwane trudności techniczne. KLIENT akceptuje anulowanie w tym przypadku bezspornie.

ANULUJ

KLIENT ma prawo odmówić wycieczki i otrzymać od SPÓŁKI pełną wpłaconą mu kwotę, jeśli powiadomi o tym 15 dni przed datą wyjazdu. W przypadku, gdy KLIENT powiadomi o odwołaniu tygodniowo, SPÓŁKA zrekompensuje tylko połowę (50%) kosztów wycieczki.

KLIENT nie może żądać anulowania wycieczki, jeśli pozostało mniej niż 7 dni przed wylotem. Umowa nie przewiduje zmiany daty.

KLIENT może przenieść na innego KLIENTA swoje prawo do świadczonej usługi, jeśli na początku trasy pozostanie tydzień.

Jeśli KLIENT nie poinformuje na piśmie, że nie weźmie udziału w wycieczce lub powiadomi SPÓŁKĘ w czasie krótszym niż 24 godziny, ten ostatni zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki bez rekompensaty.

FIRMA może anulować lub częściowo zmienić wycieczkę, jeśli uzna to za konieczne, jest zobowiązana powiadomić o tym KLIENTA na piśmie. Jeżeli KLIENT odmówi szeregu usług, które nie zostały wcześniej uzgodnione, SPÓŁKA zwróci ich koszt. Powiadomienie należy wysłać do KLIENTA osobiście lub opublikować na stronie głównej witryny. KLIENT powiadomi na piśmie o swojej zgodzie / sporze.

SPORY PRAWNE

Sądy regionu Side ponoszą pełną odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić z KLIENTEM w Turcji w ramach świadczonych mu usług.

KLIENT potwierdza swoim podpisem, że akceptuje wszystkie warunki niniejszej umowy.

Side Tours

Dekoracje świąteczne!

Biuro podrozy w Side